Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoops- en Leveringsvoorwaarden TS AUTOMATION.

1. Algemeen

1.1. Deze Algemene contractvoorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en/of diensten voor zover hiervan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door ons niet aanvaard.

1.2. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
· product: zaken, alsmede diensten, zoals reparatie, onderhoud, advies en inspectie. In deze leveringsvoorwaarden wordt mede verstaan onder:
· de opdrachtnemer: een ieder, die in zijn aanbieding naar deze leveringsvoorwaarden verwijst;
· de opdrachtgever: diegene, tot wie de voorgenoemde aanbieding is gericht;
· dienst: de aanneming van werk.

2. Bestekken – Offertes

2.1. Behoudens anders overeengekomen zijn onze offertes steeds volledig vrijblijvend, zonder enige verbintenis.

2.2. Onze offerteprijzen voor herstellingswerken gelden voor zover er achteraf geen meerwerken dienen uitgevoerd te worden t.o.v. de werken gespecificeerd in onze offerte. De noodzaak van deze meerwerken kan blijken na volledige demontage, onderzoek en eventueel zelfs na gedeeltelijke herstelling van de machine en voor zover deze machine kan getest worden met behulp van normale testapparatuur aanwezig in onze werkplaatsen d.w.z. bepaalde machines kunnen pas definitief getest worden ter plaatse in het bedrijf zelf, indien bepaalde belangrijke specifieke bedrijfsomstandigheden niet kunnen geïmiteerd worden in onze herstellingswerkplaats. Indien aldus blijkt dat de geoffreerde herstellingswerken geen voldoende resultaat opleveren, vallen de meerwerken niet binnen de waarborgclausule en zullen zij aan de meest voordelige voorwaarden worden aangerekend.

2.3. Alle gegevens die nuttig zijn om een herstelling goed uit te voeren, worden verondersteld schriftelijk doorgegeven te worden door de opdrachtgever; zelfs indien er niet om gevraagd wordt, moet hij schriftelijk alle gegevens bezorgen die nuttig zijn om de herstelling goed uit te voeren. Indien bij gebrek aan deze gegevens de herstelling geen goed resultaat oplevert, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien ter zijnen laste.

2.4. Wanneer een opdracht voor herstellingswerken niet uitgevoerd wordt in onze werkplaats, worden de kosten van onderzoek, demontage, montage enz. van de machine aangerekend met een minimum van € 100 per machine.

3. Levering

3.1. Het risico gaat over op de opdrachtgever ten laatste vanaf de levering.

3.2. De levering van de producten geschiedt naar keuze van de opdrachtgever ofwel door terbeschikkingstelling in onze opslagplaatsen ofwel door levering op de plaats en het tijdstip door hem aangegeven. In beide gevallen gebeurt het vervoer, de verpakking en de verzekering van de goederen op de kosten en het risico van de opdrachtgever.

3.3. De leveringstermijn voorzien op de opdrachten, is slechts indicatief en niet strikt bindend. De opdrachtgever mag in geen geval de niet-naleving van de vastgestelde leveringstermijn inroepen om schadevergoeding of nietigverklaring van de overeenkomst te eisen, behoudens anders overeengekomen.

4. Overdracht van eigendom

4.1. De eigendom van de goederen gaat slechts over op de opdrachtgever op het moment van de volledige betaling van de factuurprijs, vermeerderd met eventuele verwijlintresten, incassokosten en alle andere kosten, belastingen en vergoedingen.

4.2. Zolang de eigendom van de goederen aldus nog is overgegaan, is de opdrachtgever gehouden op de desbetreffende goederen ons eigendomsrecht duidelijk zichtbaar te vermelden.

5. Klanten – Aansprakelijkheid

5.1. Eventuele klachten betreffende onze leveringen, herstellingen, diensten of andere werken moeten binnen 8 dagen na levering van het goed of oplevering van het werk schriftelijk meegedeeld worden. Eventuele klachten betreffende onze facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk meegedeeld te worden. Bij niet tijdige mededeling gelden de leveringen, herstellingen, diensten of andere werken en facturen als aanvaard

5.2. Indien onze producten geïncorporeerd worden in machines die niet door ons worden geleverd, is de opdrachtgever gehouden het functioneren van ons product te testen vooraleer het wordt geïncorporeerd en ons het resultaat van deze test mee te delen binnen de 8 dagen na de levering van de producten. Zoniet vervalt elke aansprakelijkheid van onze zijde evenals de waarborg vervat in artikel 6.

5.3. Leveringen, herstellingen en andere werken die door ons als gebrekkig worden erkend, worden uitsluitend door onszelf hersteld of vervangen, zonder dat de opdrachtgever aanspraak kan maken op enige andere vergoeding. Geen aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding van onrechtstreekse schade of kosten, zoals maar niet beperkt tot: vervoerkosten, liggelden en “off-hire” voor schepen, inkomstendervingen door bedrijfsstoornis of productieverliezen, gevolgschaden, enz. Facturen dienaangaande van de opdrachtgever of van derden kunnen op ons niet worden verhaald.

5.4. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook en uit welke gronde ook, aan:
· producten andere dan diegene die door ons hersteld of geleverd werden
· producten die door ons hersteld of geleverd werden, maar waaraan nadien door anderen operaties, bewerkingen of herstellingen werden uitgevoerd zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

5.5. In elk geval dient de opdrachtgever enige rechtsvordering op grond van verborgen gebreken in de geleverde producten, herstellingen en andere werken ten gronde in te leiden binnen zes maanden na de levering of oplevering.

6. Waarborgperiode

6.1. Herstellingswerken
De waarborgperiode op de herstellingen van een door ons herstelde of gereviseerde machine bedraagt 6 maanden na datum van levering op voorwaarde dat de machine door ons volledig gemonteerd werd en werkt onder normale bedrijfsomstandigheden en onder vakkundig toezicht. Voor draagbare machines bedraagt de waarborgperiode slechts 3 maanden na levering. Bij een gebruiksduur van meer dan 8 uur per dag wordt de waarborgperiode gehalveerd. Op onderdelen die door ons overhaald of hersteld werden, m.a.w. niet vernieuwd werden, kan geen waarborg worden verleend.

6.2. Verkoop van nieuwe machines en onderdelen
De waarborgperiode voor nieuwe verkochte machines/onderdelen bedraagt 12 maanden na datum van levering op voorwaarde dat de machine werkt onder normale bedrijfsomstandigheden en onder vakkundig toezicht. Indien de gebruiksduur meer dan 8 uur per dag bedraagt wordt de waarborgperiode gehalveerd.

6.3. De producten welke niet door ons werden gefabriceerd worden aan de opdrachtgever verkocht zonder waarborg, behoudens anders overeengekomen.

6.4. Wij kunnen m.b.t. onze leveringen, herstellingen en andere werken enkel aansprakelijk gesteld worden voor schade die het rechtstreekse en uitsluitend gevolg is van onze opzet of grove fout. Wij staan evenwel niet in voor opzet of grove fout van onze aangestelden of uitvoeringsagenten. Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk bedongen, nemen wij in het kader van onze herstellingen en andere werken uitsluitend inspanningsverbintenissen op ons.

6.5. Tweedehandse producten worden door de opdrachtgever gekocht in de staat waarin ze zich bevinden, goed door hem gekend, inclusief met mogelijke gebreken o.a. ten gevolge van ouderdom of gebruik.

7. Betalingen

7.1. Behoudens anders gestipuleerd zijn al onze facturen contant betaalbaar en zonder aftrek van korting.

7.2. Bij niet-betaling op de vervaldag zullen op de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning debetintresten verschuldigd zijn tegen de rentevoet van voorschotten in rekening-courant van de Nationale Bank van België plus 4 % met een minimum van 10 % per jaar, en zonder dat deze clausule de onmiddellijke eisbaarheid van de vordering opschort.

7.3. Indien de factuur niet betaald is binnen de 8 dagen na de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag van de niet betaalde factuur verhoogd met een schadevergoeding van 10 %, met een minimum van € 75 per factuur.

8. Ontbinding van de overeenkomst

8.1. De overeenkomst, waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn, zal van rechtswege en zonder
enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden zijn in geval van:
a. faillissement van de opdrachtgever
b. beslag op de goederen en/of eigendommen van de opdrachtgever
c. niet betaling van de koopprijs op de vervaldag

8.2. Indien wij op basis van gedane bestellingen, reeds de productie van goederen hebben aangevat, zal de opdrachtgever ingeval van ontbinding van de overeenkomst door zijn toedoen, ons schadeloosstellen voor elke winstderving en alle kosten en verliezen hieraan verbonden.

8.3. Indien wij. de productie van de bestelde goederen nog niet hebben aangevat, zal de opdrachtgever aan ons een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn, ten bedrage van 20 (twintig) procent van de koopprijs.

9. Geschillen

9.1. Indien een clausule van deze overeenkomst wordt nietig of onwerkzaam verklaard, zal dit de geldigheid van de andere clausules niet aantasten.

9.2. Ingeval van onduidelijkheden, zal de Nederlandstalige tekst voorrang hebben.

9.3. Alleen de rechtbanken van de plaatsen waar wij gevestigd zijn, zijn bevoegd voor alle geschillen omtrent onze leveringen en facturen, tenzij anders overeengekomen werd.

10. Arbitrage

10.1. Indien beide partijen akkoord zijn kan tot snelle geschillenregeling elk probleem worden voorgelegd aan de Belgische Arbitrage Instelling belast met de aanstelling van scheidsrechters welke bevoegd zullen zijn elk geschil definitief te beslechten conform haar werkingsreglement, dat kosteloos kan bekomen worden bij de Belgische Arbitrage Instelling, Lieven Bauwenstraat 20 te 8200 Brugge (tel. +32 (0)50/32 35 95 en fax +32 (0)50/31 37 34).